ALGEMENE VOORWAARDEN –STUDIO PILATES ZWOLLE

•Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 juli 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08168698 en zijn vanaf die datum van kracht. In deze voorwaarden gelden de volgende definities: Studio Pilates Zwolle: Studio Pilates Zwolle, gevestigd te (8025 AZ) Zwolle, Dokter Stolteweg 62; Lid (Leden): Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Studio Pilates Zwolle een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.
•De overeenkomst komt tot stand na het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier. 
Deelname aan een les (anders dan een proefles-losse les-workshop) houdt ook in dat deze overeenkomst tot stand komt.
•Deelname via een abonnement is voor onbepaalde tijd doch voor tenminste drie kalendermaanden.
•Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op het prijzenformulier (bijlage bij het inschrijfformulier), de meest recente folders, of op de website.
•Dit bedrag geldt per maand ongeacht hoeveel lessen er in deze maand plaatsvinden.
•Het betalen van het lidmaatschapsgeld vindt maandelijks plaats via automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf ronde de 28ste van iedere maand geïncasseerd. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft Studio Pilates Zwolle het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsverplichting komt te vervallen. Openstaande posten dienen te worden voldaan.
•Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met de verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen met deelname aan de lessen. In dit geval hoeft er geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van een kalendermaand. Het lid dient dan wel aan de betalingsverplichting te hebben voldaan. Eventuele openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.
•Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de klant is niet mogelijk.
•Bij tijdige afmelding binnen twee uur voor aanvang van de les kan een les worden ingehaald. Registratie en afmelding via ons online systeem.
•De mogelijkheid tot het inhalen van de les is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In te halen lessen kunnen niet aan derden worden overgedragen.
•Indien de klant het lidmaatschap wil beëindigen of aanpassen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.  Opzeggen of aanpassen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren. Het adres is pilates@pilateszwolle.nl.
De opzegging is compleet wanneer u een bewijs van opzegging heeft ontvangen en aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. Na de einddatum is het niet meer mogelijk gemiste lessen in te halen.
•Elke klant is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is mogelijk wanneer uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.
•Bevriezing van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Studio Pilates Zwolle. Voor bevriezing geldt een opzegtermijn van een kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Wordt het lidmaatschap weer ontdooid, dan zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet worden geïncasseerd. Bevriezing geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal drie maanden en ontdoet de klant niet van betalingsverplichting na deze bevriezingsperiode. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen. Aan het bevriezen van het lidmaatschap zijn € 10,00 administratiekosten verbonden en wordt geïnd via automatische incasso.
•Studio Pilates Zwolle behoudt de vrijheid de Algemene Voorwaarden, lesdagen- en tijden en locatie te aller tijde  te wijzigen. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
•Studio Pilates Zwolle behoudt zich het recht voor een les te annuleren bij twee of minder deelnemers. Het aanbod van Studio Pilates Zwolle voorziet in een door de klant te kiezen vervangende les.
•Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de klant. Studio Pilates Zwolle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training dan ook. Door docenten van Studio Pilates Zwolle verstrekte veiligheidsinstructies dienen door de klant in acht te worden genomen.
•Studio Pilates Zwolle behoudt zich het recht voor klanten, zonder opgave van reden, te weigeren deel te nemen aan de les(sen).
•Studio Pilates Zwolle zal alle klanten per email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juiste email adres.
•Studio Pilates Zwolle is tijdens de zomervakantie drie aaneengesloten weken gesloten (bouwvakvakantie regio Noord) en tijdens de Kerstvakantie twee weken. Op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven. Alle lessen kunnen worden ingehaald.
•Studio Pilates Zwolle heeft een aantal huisregels opgesteld, deze hangen in de studio. U wordt geacht de huisregels te kennen en toe te passen. Op verzoek van de klant kunnen de huisregels worden toegestuurd.
•Studio Pilates Zwolle is niet verantwoordelijk voor schade verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
•Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle eventuele voorgaande. 
•In geval van klachten met betrekking tot Studio Pilates Zwolle, dient de cursist zich altijd te wenden tot Studio Pilates Zwolle.
Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio Pilates Zwolle. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van de vestiging van Studio Pilates Zwolle behoudens hogere voorziening.